Lanu - Normale Ansicht

TransEcoNet - Transnational Ecological Networks in Central Europe Landscapes without borders

Treść projektu

Obszary chronione, jak parki narodowe, krajobrazowe lub rezerwaty biosfery, są często zamkniętymi „wyspami” ochrony przyrody, rozdzielonymi mniej chronionymi lub w ogóle niepodlegającymi ochronie krajobrazami, osiami komunikacyjnymi lub osiedlami. Projekt TransEcoNet dąży do połączenia terenów chronionych z obszarami chronionymi w niewielkim stopniu lub w ogóle, ponad granicami państw.

16 partnerów z 6 krajów pracuje w zakresie teledetekcji, geoinformatyki, ochrony przyrody, ekologii krajobrazu, historii architektury i sztuki oraz nauk o regionie i środowisku. Częścią projektu jest analiza i ocena krajobrazów pod względem topologii, rozwoju historycznego oraz zasobów naturalnych i kulturowych.

Na podstawie analizy opracowywane są zalecenia i strategie dla zrównoważonego rozwoju krajobrazów słabo chronionych lub w ogóle nie podlegających ochronie, a także dla połączenia ich w sieć z istniejącymi obszarami chronionymi i włączenia do transnarodowych sieci ekologicznych.

Jako uczestnik edukacji przyrodniczej, Centrum Parku Narodowego realizuje zadanie umacniania publicznej świadomości przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Szwajcarii Czesko-Saskiej poprzez upublicznianie wyników projektów.

 

Planowane działania Istotą projektu jest stworzenie gry komputerowej dla uczniów, której tematem są zmiany krajobrazu. Sterowana za pomocą menu gra edukacyjna ma zostać wprowadzona w ramach dni projektowych z udziałem niemieckich i czeskich uczniów w Centrum Parku Narodowego. Uczniowie grają pod nadzorem nauczyciela przyrody. Zadaniem gracza jest wyważenie różnych elementów w obrębie czynników planistycznych w regionie parku narodowego Szwajcarii Czesko-Saskiej. Gra jest odpowiednia dla uczniów od 7 klasy wzwyż.

W powiązaniu z grą prowadzone są warsztaty dla uczniów. Podczas tych spotkań gra jest testowana i dalej rozwijana.

W przyszłości przewidziana jest organizacja imprez na temat zmian krajobrazu, opartych na projekcie.

Czas trwania projektu

07/2010 - 12/2011


Czas trwania projektu 07/2010-12/2011   Projekt TransEcoNet jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu pomocowego CENTRAL EUROPE dla terytorialnej współpracy w obrębie priorytetu 3 „Using our environment responsibly”.

Dalsi partnerzy całego projektu (wyciąg): 

Technische Universität Dresden (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, główny partner)

Gemeinnützige Gesellschaft Böhmische Schweiz (O.P.S.) w Krásná Lípa

Universität J. E. Purkynì w Ústí nad Labem

 

Kontakt

NationalparkZentrum Sächsische Schweiz

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Str. 2 B
01814 Bad Schandau

E-Mail-Kontakt

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: